Huishoudelijk reglement schoolraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN DE SCHOOLRAAD
VAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BOUTERSEM
 
 
HOOFDSTUK 1: SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD
 
Artikel 1
In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van volgende geledingen:
- de ouders;
- het personeel;
- de lokale gemeenschap.
Bij de oprichting bedraagt het aantal mandaten drie per geleding.
Bij de vernieuwing van de schoolraad bedraagt het aantal mandaten 3 per geleding (ten minste twee en ten hoogste vijf).
 
Artikel 2
De leden namens de ouders en het personeel worden aangeduid via een verkiezingsprocedure conform het door het schoolbestuur uitgevaardigde verkiezingsreglement.
De geleding van de lokale gemeenschap wordt gecoöpteerd conform dit huishoudelijk reglement.
 
Artikel 3
De directeur woont de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem.
 
Artikel 4
Op verzoek van de schoolraad kan de schepen van onderwijs of zijn afgevaardigde de vergaderingen van de schoolraad met raadgevende stem bijwonen.
 
Artikel 5
Voor de vestigingsplaatsen die geen effectieve vertegenwoordigers hebben in de schoolraad, worden de verkozen met de meeste stemmen als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen van de schoolraad.
 
HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN TOT LIDMAATSCHAP EN ONVERENIGBAARHEDEN
 
Artikel 6
ALGEMEEN
Algemene voorwaarden tot lidmaatschap zijn:
- het pedagogisch project formeel onderschrijven;
- men kan slechts één geleding vertegenwoordigen;
- geen lid zijn van een schoolbestuur, schoolraad, of oudervereniging van een school van een ander net van Boutersem.
 
Artikel 7
OUDERS
Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging ouders:
- ouder (voogd, pleegvoogd) zijn van minstens één regelmatig ingeschreven leerling;
- zich kandidaat stellen en verkozen zijn (zie verkiezingsreglement);
- geen lid zijn van het schoolbestuur van de onderwijsinstelling;
- geen personeelslid zijn van de onderwijsinstelling.
 
PERSONEEL
Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging personeel:
- gesubsidieerd personeelslid zijn van de onderwijsinstelling;
- zich kandidaat stellen en verkozen zijn (zie verkiezingsreglement).
 
LOKALE GEMEENSCHAP
Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging lokale gemeenschap:
- voorgedragen worden door een lid van de schoolraad ten individuele titel of namens een organisatie of vereniging zoals vermeld in artikel 14;
- bij consensus door de andere leden van schoolraad worden verkozen;
- meerderjarig zijn;
- geen lid zijn van het schoolbestuur van de onderwijsinstelling.
 
HOOFDSTUK 3: DUUR VAN HET MANDAAT
 
Artikel 8
De duur van het mandaat van de vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap is beperkt tot maximaal vier jaar of de resterende duur van het mandaat, en is hernieuwbaar.
 
Artikel 9
Aan het mandaat in de schoolraad komt een einde wanneer het lid:
- niet opnieuw wordt verkozen;
- niet langer ouder, voogd of pleegvoogd is van een regelmatig ingeschreven leerling;
- ontslag neemt;
- het pedagogisch project van de onderwijsinstelling niet langer onderschrijft;
- in een toestand van onverenigbaarheid komt zoals bepaald in de artikelen 6 en 7.
 
HOOFDSTUK 4: PROCEDURE VAN PLAATSVERVANGING BINNEN HET MANDAAT
 
Artikel 10
Ingeval er vroegtijdig een einde komt aan het mandaat van een ouder of van een personeelslid, dan wordt dit voleindigd door een plaatsvervanger.
Dit is de eerstvolgende niet als effectief lid verkozen kandidaat met het grootste aantal stemmen. Deze persoon beëindigt het mandaat van de voorganger.
 
Artikel 11
Wanneer er geen plaatsvervangers meer beschikbaar zijn, kan de schoolraad verzoeken een tussentijdse verkiezing te houden voor de desbetreffende geleding, conform de verkiezingsreglementen.
 
Artikel 12
Indien een mandaat vrijkomt in de geleding van de lokale gemeenschap, dan wordt een nieuwe kandidaat gecoöpteerd volgens de gebruikelijke procedure van coöptatie.
 
HOOFDSTUK 5: COOPTATIE VERTEGENWOORDIGING UIT LOKALE GEMEENSCHAP
 
Artikel 13
Vertegenwoordigers kunnen worden gecoöpteerd:
binnen de verschillende organisaties en verenigingen in de lokale gemeenschap die als representatief voor deze gemeenschap gelden en die het meest gericht zijn op de lokale school;
als individuele personen die worden aangesproken.
 
Artikel 14
Elk lid kan ten individuele titel of namens een organisatie/vereniging kandidaten voordragen gelijk aan het aantal beschikbare mandaten per geleding.
De voordracht gebeurt schriftelijk aan de voorzitter ten laatste tien werkdagen voor de samenkomst van de schoolraad.
De coöptatie gebeurt bij consensus.
 
HOOFDSTUK 6: PRAKTISCHE WERKING VAN DE SCHOOLRAAD
 
Artikel 15
DE VOORZITTER
De schoolraad duidt de voorzitter van de raad aan.
De voorzitter kan buiten de leden van de raad worden aangeduid, in welk geval hij niet stemgerechtigd is. De directeur noch een lid van het schoolbestuur kunnen als voorzitter worden aangeduid.
De voorzitter wordt aangeduid bij consensus of, indien geen consensus kan worden bereikt, bij gewone meerderheid.
 
Redenen voor beëindigen van het voorzitterschap
lid zijn van een schoolraad, schoolbestuur of oudervereniging van een ander net van de gemeente Boutersem.
vrijwillig ontslag als voorzitter.
Bij onvoorzienbare afwezigheid van de voorzitter op een bijeenkomst van de schoolraad wordt het oudste aanwezige lid als waarnemend voorzitter aangeduid.
 
Specifieke taken van de voorzitter:
- De voorzitter nodigt de leden schriftelijk uit.
- De voorzitter stelt de dagorde op.
- De voorzitter leidt de debatten en handhaaft de orde in de vergadering.
- De voorzitter opent en sluit de vergadering.
- De voorzitter staat (in samenwerking met de secretaris) in voor het opzoeken en verzamelen van de nodige documenten ter voorbereiding van de respectievelijke agendapunten.
- De voorzitter richt de vraag om informatie aan het schoolbestuur.
- De voorzitter leidt de beraadslagingen.
- De voorzitter meldt de adviezen en standpunten via het secretariaat van de schoolraad aan het schoolbestuur.
 
Artikel 16
SECRETARIAAT
De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beheer van de werking van de schoolraad.
De secretaris wordt binnen of buiten de raad aangeduid bij wijze van consensus. Bij afwezigheid wordt een plaatsvervanger aangeduid.
Specifieke taken van de secretaris:
- De secretaris stelt de notulen van de vergadering op en maakt het verslag binnen de tien werkdagen over aan de leden van de schoolraad. Het verslag wordt in de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
- De secretaris staat in voor de praktische verwerking van alle briefwisseling bestemd voor de schoolraad. De briefwisseling uitgaande van de schoolraad wordt altijd ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
- De secretaris beheert het archief van de schoolraad.
De schoolraad kan voor infrastructurele en administratieve ondersteuning een beroep doen op het schoolbestuur.
 
Artikel 17
ALGEMENE WERKAFSPRAKEN
§ 1 Wijze van bijeenroeping
De schoolraad wordt door de voorzitter bijeengeroepen bij wijze van schriftelijke uitnodiging met vermelding van plaats, datum, tijdstip en de agendapunten. Eventuele informatieve documenten worden als bijlage meegestuurd. De uitnodiging wordt ten laatste tien werkdagen voor de bijeenkomst overgemaakt aan de leden, uitgezonderd bij hoogdringendheid.
§ 2
Het gebruikelijke tijdstip en de plaats van samenkomst wordt na overleg binnen de raad vastgelegd. Er wordt niet vergaderd tijdens de lesuren.
§. 3
De voorzitter roept de schoolraad bijeen op schriftelijk verzoek van een geleding, uiterlijk tien werkdagen na het verzoek.
§ 4 De agenda
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen ten laatste vijf werkdagen voor de vergadering schriftelijk een punt aan de agenda toevoegen.
De uitnodiging en de agenda worden ter informatie overgemaakt aan:
- de leden van de schoolraad;
- de schepen van onderwijs of zijn afgevaardigde;
- de directeur;
- de als waarnemer zetelende leden van de niet-vertegenwoordigde vestigingsplaatsen.
§. 5 Besluitvorming
De schoolraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de leden aanwezig is en indien elke geleding vertegenwoordigd is.
Indien de vergadering niet voldoende aanwezigen telt, wordt een datum vastgelegd voor een nieuwe vergadering, minstens één week later. De volgende vergadering beslist ongeacht het aantal aanwezigen met dien verstande dat elke geleding vertegenwoordigd is.
In principe wordt bij wijze van consensus een standpunt ingenomen.
Indien er geen consensus kan worden bereikt, beslist de schoolraad bij gewone meerderheid.
De gewone meerderheid wordt gevormd uit de helft van de leden plus één.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
 
§. 6 Mededeling van de verslagen van de schoolraad
Het goedgekeurde verslag, met daarin de adviezen en standpunten van de schoolraad, wordt binnen de vijf werkdagen volgend op de vergadering schriftelijk meegedeeld aan:
- de leden van de schoolraad;
- het schoolbestuur;
- de directeur;
- de als waarnemer zetelende leden van de niet-vertegenwoordigde vestigingsplaatsen.
 
Artikel 18. § 1:
BEVOEGDHEDEN EN BEVOEGDHEIDSMATERIES
De wijze waarop de onderstaande bevoegdheden worden uitgeoefend, wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad.
De schoolraad heeft:
1. OVERLEGBEVOEGDHEID
Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over:
1° het opstellen of wijzigen van volgende regelingen:
a) het schoolreglement;
b) de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voor zover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement;
c) het schoolwerkplan;
d) het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
2° elk ontwerp van beslissing inzake:
a) de jaarplanning van extra murosactiviteiten en parascolaire activiteiten;
b) de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 17, §2, 1°, a) en c), van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
c) de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
d) het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school;
e) de duur van de stageactiviteiten van de leerlingen en het tijdstip waarop zij worden georganiseerd (enkel voor secundair onderwijs).
 
2. ADVIESBEVOEGDHEID
Verplicht advies
Het schoolbestuur vraagt de schoolraad advies over elk ontwerp van beslissing inzake:
8
1° de bepaling van het profiel van de directeur;
2° het studieaanbod;
3° het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties;
4° de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende macht aangeboden vervoer;
5° de vaststelling van het nascholingsbeleid;
6° het beleid inzake experimenten en projecten.
 
Facultatief advies
De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen.
Het advies kan betrekking hebben op een onderwerp waarvoor advies is verplicht of waarover moet worden overlegd. Het schoolbestuur brengt in dat geval binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in de vorm van een voorstel.
De schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. De directeur brengt na ontvangst van een schriftelijk advies binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in de vorm van een voorstel.
 
RECHT OP INLICHTINGEN
De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van hun advies- en overlegbevoegdheden, met uitzondering van het facultatief advies aan de directeur:
1° een algemeen informatierecht;
2° het recht op eigen verzoek of op vraag te worden gehoord.
 
Artikel 18. § 2:
De door de schoolraad uitgeoefende advies- en overlegrechten hebben geen betrekking op de arbeidsvoorwaarden waarover het lokaal comité zich uitspreekt.
 
Artikel 18. § 3:
De schoolraad is niet bevoegd om individuele dossiers te behandelen.
 
Artikel 19
COMMUNICATIE EN INFORMATIE
De schoolraad informeert de personeelsleden, de leerlingen en de ouders over de standpunten die worden verdedigd en de principes die bij de uitoefening van haar functies worden gehanteerd via schriftelijke berichtgeving.
 
Artikel 20
GESCHILLEN
Tijdens de besluitvormingsprocedures over aangelegenheden waarvoor een advies of overleg is verplicht, kan een bemiddelingscommissie op vraag van hetzij het schoolbestuur hetzij de schoolraad optreden.
Een bemiddelingscommissie is samengesteld uit drie personen. Het schoolbestuur en de schoolraad duiden elk één persoon aan. Deze twee personen kiezen de derde persoon, die optreedt als voorzitter.
In voorkomend geval wordt de termijn van 21 dagen waarbinnen een verplicht advies moet worden gegeven, geschorst tijdens de bemiddelingsprocedure.
 
Artikel 21
KLACHTEN
Klachten inzake de niet-naleving van de bepalingen omtrent de bevoegdheden en de besluitvormingsprocedures kunnen door de schoolraad, zijn geledingen en iedere belanghebbende worden ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.
 
Artikel 22
Voor alle gevallen die niet geregeld zijn in dit huishoudelijk reglement beslist de voorzitter na overleg met de schoolraad.